Danh mục khách sạn Nghệ An - Hà Tĩnh

1- Khách sạn Nghệ An

2- Khách sạn Hà Tĩnh